Vi arbejder hos KFUM-Spejderne efter de 8 principper i spejdermetoden. Det er ud fra disse 8 principper at vores aktiviteter og måder at gøre tingene på har sin oprindelse. Du kan læse lidt nærmere om det hele her.

Learning by doing – at lære ved at gøre tingene i praksis

Vi arbejder med at udvikle mange forskellige sider af det enkelte menneske. Kun en mindre del er teoretisk – spejderarbejde skal nemlig læres i praksis! At lære nye færdigheder foregår bedst ved at prøve tingene selv. Derfor er erfarings-pædagogikken det bærende begreb i spejderarbejdet. Spejderen lærer af sine erfaringer, fejl og succeser.

Patruljesystemet – arbejdet i små grupper

Patruljen er sammensat med udgangspunkt i forskellighed og fællesskab. Den enkelte spejder lærer i patruljen om andre og sig selv, gennem samspillet med andre og i fællesskabet med andre. I patruljen har et af de ældste patruljemedlemmer ledelsen. Patruljesystemet giver en praktisk mulighed for at lære, hvordan demokrati fungerer.

Mødet mellem børn og voksne

I spejderarbejdet er forholdet mellem børn og voksne klart defineret. Spejderarbejde drives af og for børn og unge, støttet af voksne. Den voksne leder har to hovedfunktioner: På den ene side skal lederen have tilpas autoritet til at sikre, at arbejdet ikke løber af sporet og at målene med arbejdet nås – at det er spejder-arbejde. Dette indebærer, at lederen skal kunne give børnene og de unge del i ansvaret for arbejdet og dermed opfylde princippet om udvikling til selvstændighed. Dette kræver, at lederen fastholder patruljesystemet som den bærende arbejdsform. På den anden side er man i lederjobbet også på lige fod med spejderne – et venskab med spejderne. Kun derigennem kan lederen hjælpe med til, at spejderne udvikler sig på deres egne præmisser.

Det er vigtigt, at børn og unge møder voksne, der er deres voksen-rolle bevidst, men som også er parat til at deltage på lige fod med spejderne. På den måde skabes fællesskaber, hvor børn og voksne lærer at respektere hinanden, og unge kan se de voksnes ansvarlighed som en model for deres arbejde og engagement i spejderbevægelsen.

Det fremadskridende program

Spejderarbejdets program er fremadskridende. Det tager udgangspunkt i den enkelte spejders udvikling og stiger gradvist i sværhedsgrad. Programmet varierer over tid og veksler mellem valgfrie og obligatoriske opgaver. Ingen aktivitet er tilfældig, men har et mål og et formål.

Livet i naturen

KFUM-Spejderne i Danmark er en friluftsbevægelse. Livet i naturen er en central del af vores arbejde. Gennem ophold og færdsel, gennem leg og aktivitet i naturen lærer spejderen om naturens værdier og tilegner sig respekt for naturen.

Fantasirammer

Brugen af fantasirammer er en vigtig del af spejderarbejdet. Det skaber en samlende ramme omkring spejderarbejdet, der giver børnene et naturligt tilhørsforhold til arbejdet. Samtidig giver det børnene en mulighed for at udfolde deres fantasi i trygge rammer. Eksempler på dette er Junglebogens ramme for ulveungerne og bæverdammen for bæverne.

For de unge giver fantasirammer en mulighed for at kunne frigøre sig fra deres vante roller og leve sig ind i en verden, hvor de kan skabe nye relationer til hinanden og de voksne. Fantasirammer lagt ned over større projekter giver en unik mulighed for at realisere længerevarende processer i samarbejde mellem spejdere og ledere. Gennem fantasirammen skabes en ny verden, hvor børn og unge, netop ved at bruge deres fantasi, rustes til at møde udfordringerne i hverdagen, omgås andre mennesker og klare livet i al almindelighed.

Leg for livet

Legen er altid med i spejderarbejdet. Vi kalder det: Leg med mening og leg for livet. Legen bruges som en vej til at lære færdigheder og til at styrke fællesskabet. Legen er som oftest forbundet med fysisk udfoldelse og social aktivitet.

Spejderloven

Spejderloven udtrykker, hvad KFUM-Spejderarbejdet står for i en kort form. Spejderloven er det mål og ideal, den enkelte spejder vælger at sætte for sig selv i fællesskabet med de øvrige i patruljen/troppen. For de yngre medlemmer af bevægelsen er der udformet andre love – nemlig bæverloven og ulveloven, som bedre rammer de pågældende aldersgrupper. Disse er også anført i Love for KFUM-Spejderne i Danmark.

Spejderløftet

Jeg lover at gøre mit bedste for at lytte til Guds ord, holde spejderloven og hver dag gøre noget for at glæde andre.

Spejderløftet er den enkelte spejders bekræftelse af at ville leve op til idealet udtrykt i spejderloven efter bedste evne. For de yngre aldersgrupper, er der også lavet særlige løfter, som bedre passer til de pågældende aldersgrupper.

“…Livet afhænger ikke saa meget af, hvordan man har det, som af, hvordan man ta’r det. Se paa det lyse i tilværelsen og ikke altid paa det triste. Men den virkelige maade at blive lykkelig paa, er at gøre andre mennesker lykkelige. Prøv paa at efterlade denne verden en lille smule bedre, end du fandt den. Og naar din sidste stund en gang kommer, kan du dø¸ lykkelig i bevidstheden om, at du i hvert fald ikke har spildt dit liv, men gjort dit bedste….”

Lord Baden-Powell